Reunió per coordinar la reactivació dels balcons dels edificis estrella i lineals i la posada en marxa dels treballs per a la retirada de l’amiant

El passat 3 de febrer i tal com ha sortit al web de l’Ajuntament, va tenir lloc la reunió amb l’Agència de l’Habitatge, Ajuntament, Agència de Residus de Catalunya i la nostra Associació Veïnal.
Els temes a tractar van ser la posada en marxa dels treballs previs per a la retirada de l’Amiant i la  construcció als blocs d’estrella i els dels balcons que encara estan pendents.

A part del que ja s’ha exposat a l’article de l’Ajuntament, l’Associació de Veïns va plantejar vàries propostes que pensem són necessàries per a la correcta consecució dels temes tractats.


Primerament, pensem que per a qualsevol actuació, s’ha de tenir en compte el Mapa de l’Amiant, que marca allò que s’ha de fer en tot moment a l’hora de la retirada de l’Amiant de manera eficaç i segura.
Una altra proposta en el tema dels balcons, va ser la redacció d’un document on quedi reflectit el compromís per a la construcció dels balcons a 29 blocs que queden pendents, relacionats amb el PDOR (Pla Director D’Obres Revisat ) que es va reformar en el 2006.


Vam proposar igualment, que en aquest tipus de reunions, malgrat que s’hagi convocat també a l’Associació de Veïns, hauria d’estar present un membre de la Comissió de l’Amiant. Aquest punt pensem que és molt important per a garantir la presència i representació de tots els veïns i veïnes. Dir en aquest punt, que ja s’ha parlat de fer unes reunions de seguiment, la primera al mes de març.


Per a finalitzar, suggerim la creació d’una comissió de control o de seguiment per a les tasques que es faran (encapsulat i retirada) en relació amb l’Amiant, punt que trobem molt rellevant, després de tota la tasca que s’ha estat realitzant des de la Comissió de l’Amiant.

Foto de la reunió, realitzada per l’Ajuntament de Badia del Vallès i present al seu article.